Gothic Sanctuary

5 tekstów – auto­rem jest Gothic San­ctuary.

W cieniu kruczych piór

Fran­cja, 1364r.

ROZ­DZIAŁ PIĄTYJak naj­ciszej stąpała po leśnej ściółce, kur­czo­wo ścis­kając w dłoni drew­niany łuk. Nie mogła so­bie poz­wo­lić na na­wet naj­mniej­szy sze­lest, czy po­jedyn­czy trzask gałązki pod nogą. Ciche i po­wol­ne ruchy [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 2 fiszki • 8 lipca 2013, 22:58

W cieniu kruczych piór

Fran­cja, 1364r.

ROZ­DZIAŁ CZWARTYBre­zent na wo­zie sze­leścił, ociera­ny przez set­ki gałęzi. Wóz trząsł się na leśnych wy­bojach, raz pod­ska­kując na wys­tającym z ziemi korze­niu, in­nym ra­zem wpa­dając w dół, wy­kopa­ny przez ja­kieś poszukujące [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 6 fiszek • 21 stycznia 2013, 18:18

W cieniu kruczych piór

Pa­ryż, 1364r.

ROZ­DZIAŁ TRZECINot­re Da­me była jak zwyk­le wspa­niała. Wychodząc z po­wozu podzi­wiała jej każdy szczegół, każde naj­mniej­sze zad­ra­panie w ka­mieniu. Dla niej to było naj­piękniej­sze miej­sce w całym Pa­ryżu, po­mimo te­go, że [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 3 fiszki • 7 stycznia 2013, 18:37

W cieniu kruczych piór

Pa­ryż, 1364r.

ROZ­DZIAŁ DRUGISer­ge całe życie pra­cował dla rodzi­ny Waun­doin. Je­go oj­ciec był sta­jen­nym, on był sta­jen­nym i je­go je­dyny syn też odzie­dziczy tę po­sadę po je­go śmier­ci. Nie, żeby narze­kał. Lu­bił tą [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 1 fiszkę • 1 grudnia 2012, 18:51

W cieniu kruczych piór

Pa­ryż, 1364r.

ROZ­DZIAŁ PIERWSZYChłod­ne spoj­rze­nie ko­biecych, zielo­nych oczu wędro­wało z góry na dół, po smukłej syl­wetce młodej dziew­czy­ny. Stała od­wróco­na tyłem do ob­serwa­tor­ki, a jej czar­ne jak pióra kru­ka włosy opa­dały kas­kadą na [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 8 fiszek • 21 października 2012, 01:02

Gothic Sanctuary

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Gothic Sanctuary

Użytkownicy
F G H
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność